Türk İnşaat Sektörünün geleceği IPYD (İstanbul Proje Yönetim Derneği)’nin 22 Mart tarihinde Maslak Sheraton’da düzenlenen Dinamikler-2013 Kongresindeki panelde tartışıldı.

Panel tartışmaları TC Kalkınma Bakanlığının 10. Kalkınma Planı Final Raporu temel alınarak yapıldı. Proje Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, IPYD kurucu üyesi ve TürkMMMB Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Doğançay tarafından yönetilen panele sektörün aşağıda adı geçen fikir liderleri katıldı.

Mehmet Uzunkaya, 10.Kalkınma Planı İnşaat Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Koordinatörü
Prof. Dr. İrem Dikmen Toker, ODTÜ Öğretim Üyesi, 10. Kalkınma Planı İnşaat Sektörü ÖİK Raportörü
-Atila Kemal Oğuz, Tepe İnşaat A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Emre Çamlıbel, Soyak Holding CEO
Agop Niksarlıoğlu, Yapı Endüstri Merkezi, Bilgi Hizmetleri Direktörü

Panelde ilgili sektör raporu kapsamında aşağıdaki bulgulara yer verildi:

1. Taslak Rapor her ne kadar 2014-2018 dönemini kapsamakta ise de, 2023 yılına ilişkin bir vizyon tanımını da ortaya koymaktadır.
2. Panel kapsamında yapılan sunumlarda, TC Kalkınma Bakanlığı tarafından görevlendirilen Özel İhtisas Komisyonunun bu sonuca ulaşırken kullandığı metodoloji ve yaklaşım son derece çağdaş ve ilerici bulunmuş, ancak bazı ekleme ve önerilerin yapılmasının yararlı olacağı öngörülmüştür.
3. ÖİK Raporunun sektöre yaklaşımında en çok takdir gören hususlar;

a. Sürdürülebilirlik,
b. Kullanıcı ve Dönüşüm Odaklılık
c. Yapılı Çevre Anlayışı
d. Maliyet değil Kalite Odaklılık
e. İnovasyona Bağlı Rekabet Üstünlüğü konularını ele alması olmuştur.

Rapora aşağıdaki hususların eklenmesinde yarar görülmüştür:

4. Sektörün temel oyuncularının yeniden tanımlanması ve kavramsal ayrıştırmaya gidilmesi,
5. YOI (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi), yabancı yatırımcı çekmeye yönelik çabaların desteklenmesi (yabancı sermayenin bir tür ihracat olarak değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulanması)
6. Uluslararası taahhüt sektörünün eksiklik ve yetersizliklere bağlı olarak giderek düşen etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve mühendislik ve tedarik temelli EPC projelerinde yer alabilmesi için Teknik Müşavirlik, İnovasyon ve Koordinasyon alanında destek ve teşviklerin sağlanması,
7. Kentlerde altyapı ihtiyacının Makro / Bütünsel yaklaşımla ele alınması,
8. Marka Şehirlere olan talep ve ihtiyacın planlı biçimde yanıtlanması,
9. Sektörün İtibar Yönetiminin dikkatle planlanması,
10. Sektördeki periyodik, gerçek bilgi üretim eksikliğinin giderilmesi,

Öneri ve eklemelere temel teşkil eden tespitlerde Türkiye Ekonomisinde son 5 yılda yaşanan aşağıdaki değerlendirmeler etkili olmuştur:

11. Son 3 yılda yapılan radikal/yasal değişikliklerin (Kentsel Dönüşüm, İmar Kanunu Değişikliği, Yapı Denetim Yasası, Kamu İhale Yasası Değişikliği, Teknik Müşavirliği Teşvik Kararnamesi, Mütekabiliyet, 2B Arazileri, Konutlarda KDV oranı değişikliği, vb.) İnşaat Sektörünü kısmen olumlu olmakla birlikte genelde olumsuz yönde etkilemesi,
12. Bu yasal değişikliklerin geçmiş Kalkınma Planlarında öngörülmemiş olmasının sektördeki kurumsal ve ciddi oyuncuları orta ve uzun vadeli planlama kavramından uzaklaştırması, özellikle yabancı yatırımcıları yatırımdan caydırması,
13. Özellikle büyük ölçekli kamu yatırımlarının bütünüyle merkeziyetçi ve fakat şeffaf olmayan bir anlayışla yönetilmesinin ve yerel yönetimlerin devre dışı bırakılmasının sektörün sağlıklı gelişmesinin önündeki en büyük engel olması,
14. Dünyadaki yeni gelişmeler doğrultusunda Yalın İnşaat yöntemlerinin uygulanmaya başlaması, tedarik zincirinde taşeronluk sistemi yerine “Dikey Entegrasyon” temelli işbirliği/iş/risk-kar ortaklığı modellerinin uygulanması gibi yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi,
15. 10. Kalkınma Planı döneminde;

a. Sektörde Teknik Müşavirlik, İnovasyona Dayalı Rekabet Üstünlüğünün sağlanması, Eğitim ve Koordinasyon konularının öncelikle desteklenmesi gereken hususlar olarak kabul edilmesi,
b. Enerji Verimliliği ve Kentsel Dönüşüm temalı projelerin ön plana çıkacağının anlaşılması,
c. Sağlık, Yeni Uydu Kentler ve Ulaşım (Otoyol, Hızlı Tren, Havalimanı, Kanal, Liman vb) büyük ölçekli kamu projelerinin planlı, şeffaf ve koordineli biçimde yürütülmesinin artık bir zorunluluk haline gelmesi,

16. Özel İhtisas Komisyonu Raporunun önerdiği öncelikli 9 Stratejik Programın hayata geçirilebilmesi için İngiltere’de 90’lı yıllarda başlatılan “Constructing Excellence in Built Environment Initiative” benzeri bir çalışmayı örnek alan “Yapılı Çevre Platformu” kurulmasının önerilmesi.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart