1. EDA NEDİR? NE ZAMAN KULLANILMALIDIR? KİMLER UYGULAR?

EDA, Erken Değer Analizi’dir. Mümkün olduğunca erken bir evrede kullanılmalıdır; ancak ideal zamanlama, taslak tasarımın oluşturulmasının ardından tasarımın geliştirilmesi aşamasıdır.
Eğer anlaşma tasarım ve inşaatı içermiyorsa, inşaat aşaması bir bakıma oldukça geç bir aşamadır. Üç-beş günlük tipik bir atölye çalışması için bir Çalışma Ekibi’nin oluşturulması gerekmektedir.
Bu tür bir atölye çalışmasında şu kişilerin yer alması gerekir:

 • EDA Moderatörü/Koordinatörü
 • Proje Yöneticisi
 • Şantiye Yöneticisi
 • Planlama Müdürü
 • Şartname ve Malzeme Araştırma Koordinatörü
 • Satınalma Müdürü
 • Tasarımcılar (Mimar, İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisleri)
 • Tasarım Danışmanları (İnşaat, Makine ve Elektrik Danışmanları)
 • Program ve Maliyet Danışmanları
 • Diğer Danışmanlar (varsa)
 • Tedarikçiler (gerekli olduğu durumda)

2. NASIL ÇALIŞIR? İŞ PLANI

Değer Analizi Çalışma Ekibi’nin çalışmasının tam zamanlı olarak 24 saate yayılan bir süreç olması ya da her bir ekip üyesinden beklenen işin kapsamının aynı olması gerekmemektedir. Çalışmada merkezi bir rol üstlenen EDA Moderatörü/Koordinatörü çalışmaya öncülük edecek, sürdürülmesini sağlayacak, çalışmanın farklı bölümlerinin uygulanmasının gerektirdiği biçimde ekip üyeleriyle toplantı yapacak, grup toplantıları düzenleyecek, tüm etkinlikleri, en önemlisi de sonuç ve tasarrufları belgeleyecektir.

Bilgi Evresi

Birinci Adım: Maliyet Modeli

I) EDA Koordinatörü, en son, güncellenmiş tahmini bütçeyi kullanarak bir maliyet modeli hazırlayacaktır. Maliyetlerin dökümünün doğru hesaplanabilmesi amacıyla, Maliyet Danışmanlarına işin gerektirdiği şekilde danışacaktır.

II) EDA Koordinatörü ve maliyet danışmanları, maliyet modeli için gerekli hedef maliyetleri oluşturmak amacıyla Proje Yöneticisi, Şantiye Yöneticisi, Tasarımcılar ile çeşitli Proje Danışmanları’na başvuracaklardır.

III) EDA Koordinatörü, bütçe maliyetleriyle hedef maliyetleri karşılaştırarak nispeten yüksek maliyetli ve düşük değerli alanları oluşturacaktır (Pareto Kuralı – maliyetin %80’i yapının %20’sinde yer alır.).

İkinci Adım: Fikirler Listesi

I) EDA Koordinatörü, maliyet modelini, çalışma ekibinin tüm üyelerine dağıtacaktır.

II) Çalışma ekibi üyeleri, kendi başlarına çalışıp, belirlenmiş olan yüksek maliyetli düşük değerli alanlara odaklanarak maliyet indirimi için fikir üreteceklerdir. Çalışmanın bu noktasında, Proje Yöneticisi ile Proje Tasarımcılarının maliyet indirimi hakkındaki düşüncelerini oluştururken işin sahibinin yönergelerini ciddiyetle sorgulayacakları ve gereksinimlerini dikkatlice inceleyecekleri, yüksek maliyetli alanlarda sorumluluk alan tasarımcı ve danışmanların ise tasarımlarını, aynı zamanda da belirlenen tasarım kriterlerini sorgulayacakları umulmaktadır.

III) EDA Koordinatörü, çalışma ekibi üyelerinin fikir listelerini yazılı olarak toplayacak, önerilen fikirleri Maliyet Danışmanı ile birlikte “Mevcut Yöntem” ve “Potansiyel Yöntem” etiketleriyle fiyatlandırarak, her fikir için tasarruf hesaplaması yapacaktır. Bu çalışmayı yaparken EDA Koordinatörü ile Maliyet Danışmanı, gerektiği taktirde fikri öneren kişiyle görüşerek öneriyi doğru anladıklarını sağlayacaklardır.

IV) EDA Koordinatörü yukarıda açıklanan çalışmaya dayanarak “Mevcut Yöntem”le “Potansiyel Yöntem”in tahmini maliyetlerini karşılaştıran ve önerilen her fikrin maliyet tasarrufunu gösteren bir liste hazırlayacaktır. Liste, Potansiyel Yöntem’in Mevcut Yöntem’den pahalı olması nedeniyle elenen fikirleri de belirtecektir.

V) EDA Koordinatörü, Proje Yöneticisi, Proje Tasarımcısı ve Şantiye Yöneticisi’nden oluşan Fikirler Listesi Seçim Komitesi ile toplantı yapacaktır. Bu Komite, önerilen maliyet indirimi fikirlerinden hangileri için değer analizi yapılması gerektiğini, daha başka maliyet indirimi fikirlerinin çalışılmasına gereksinim olup olmadığını belirleyecektir. Komite ayrıca bir çalışma alt grubu atayacak; bu çalışma grubu, seçilen her bir maliyet indirimi fikri için işlev analizi, fikir üretimi ve kıyaslama çalışması yapacaktır. EDA Koordinatörü bu çalışma alt gruplarında her zaman bulunrmalıdır. Üzerinde konuşulan maliyet indirim fikrinin tasarımından sorumlu kişi ise bu grupta yer almamalı; ancak bu kişi, çalışma alt grubunun sorularını yanıtlamak üzere daima hazır olmalıdır. Önemli sonuçları olabilecek ya da karmaşık yapıdaki maliyet indirimi fikirleri üzerinde çalışan çalışma alt gruplarında bir maliyet danışmanının da yer alması gerekir. Çalışma alt grubunda bir maliyet danışmanının yer almaması halinde, maliyet danışmanlarının bu çalışma alt grubunun sorularını her zaman yanıtlayabilecek biçimde hazır olmaları gerekir.

VI) EDA Koordinatörü, Fikirler Listesi Seçim Komitesi’nin toplantılarının notlarını tutacak ve dağıtacaktır. Toplantı notları, çeşitli çalışma alt gruplarının listesi ile üzerinde çalışılmak üzere seçilen maliyet indirimi fikirlerinin listesini içerecektir.

Üçüncü Adım – İşlev Analizi

Çalışma alt grubu, EDA Koordinatörü’nün rehberliğinde toplanarak, belirlenen maliyet indirimi fikrinin temel işlevini tanımlayacaktır. Çalışma grubu, fayda ve değer Çizgesel İşlev Analizi’ni belirleyecek; işlevi belirlemek için gerektiği biçimde Fonksiyonel sistem Analizi Tekniği (FAST) şemalarını * Şekil 1 ) kullanacaktır. EDA Koordinatörü toplantıyı yönetecek ve geçerli Değer Analiz Formlarının işlemlerini belgeleyecektir.
Kurgu Evresi:

Birinci Adım – Fikir Üretme
Aynı çalışma alt grubu, EDA Koordinatörü’nün rehberliğinde ve herhangi bir kısıtlaması olmayan bir fikir üretim sürecine girip, üzerinde çalışılan maliyet indirimi fikrinin temel işlevini karşılabilecek alternatifler üzerinde düşüneceklerdir. EDA Koordinatörü, çalışma alt grubunda yaratıcı düşünceyi harekete geçirecek yaratıcı düşünme tekniklerini belirleyecektir. EDA Koordinatörü bulguları belgeleyecektir.

İkinci Adım – Fikir Kıyaslama
I) Çalışma alt grubu, yukarıda açıklanan Birinci Adım’da üretilen fikirleri kıyaslayacaktır. Grup, pratiğe uygun olmayan alternatifleri eleyerek kalan fikirlerin avantaj ve dezavantajlarının listesini yapacaktır. Listede alternatifler 1’den 10’a kadar derecelendirilmelidir.

II) EDA Koordinatörü, fikir kıyaslama notlarını belgeleyecek, maliyet danışmanı ile birlikte (eğer çalışma alt grubunun bir üyesi değilse) çalışarak, her alternatifin getireceği maliyet tasarrufunu çıkaracaktır. Bunlar kabaca, yaklaşık değerler olarak hesaplanacaktır.

Çözümleme Evresi –Ölçüt Ağırlıklandırma Yöntemi ve Alternatifler Matrisinin Analizi
EDA Koordinatörü, Proje Yöneticisi, Tasarımcı ve Şantiye Yöneticisi’nden oluşan bir değerlendirme kurulunu toplayacaktır. Kurul, çalışma alt grubunun maliyet indirimi fikirlerinin her biri için derecelendirerek hazırladığı alternatif fikirleri inceleyecek, derecelendirilmiş alternatifleri Ölçüt Ağırlıklandırma Yöntemi ve Alternatifler Matrisi Analizi yoluyla değerlendirecektir. Bunun ardından değerlendirme kurulu, ayrıntılı maliyet tasarrufu tahminleri ve uygulama için alternatifleri (tercihen, incelenen her maliyet indirimi fikri için en yüksek puanı alan iki alternatifi) seçecektir. EDA Koordinatörü, kurul bulgularını belgeleyecektir. Seçilen alternatifler varsa, kurul ayrıca bunlardan hangileri için Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi yapılacağına karar verecektir.

Geliştirme Evresi

Birinci Adım – Alternatiflerin Geliştirilmesi
Tasarımcılar ile Proje Yöneticisi, seçilen alternatifleri Şantiye Yöneticisi ve Teknik Özellikler ve Malzeme Araştırma Koordinatörü’nün rehberliğinde geliştirecek, bu alternatifleri gerektiği biçimde açıklamak amacıyla destekleyici eskizler de hazırlayacaktır.

İkinci Adım – Maliyet Tahminleri ve Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
EDA Koordinatörü maliyet danışmanı ile birlikte çalışarak seçilen alternatiflerin ayrıntılı tahmini maliyetlerini hazırlayacaktır. EDA Koordinatörü, yine maliyet danışmanı ile birlikte çalışarak maliyet tahminlerinin yanısıra Değerlendirme Kurulu tarafından bu amaçla seçilen fikirler için Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi yapacaktır. EDA Koordinatörü bu çalışmayı belgeleyecektir.

Üçüncü Adım – Değer Analizi Önerileri
EDA Koordinatörü, yukarıda açıklanan Birinci ve İkinci Adımlara dayanarak seçilen alternatifler için Değer Analiz Önerileri hazırlayacaktır.

Sunum Evresi
Proje Yöneticisi ile Tasarımcı, hazırlanan Değer Analiz Önerileri’ni onay için müşteriye sunacaklardır. Çalışma sonucunda elde edilen tasarrufun nasıl kullanılacağı Değer Analiz Önerileri’nin sunuluş biçimini büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle Proje Yöneticisi ile Tasarımcı, Değer Analiz Önerileri’ni işin sahibine sunmadan önce bu tasarruflar ile ne yapılacağını belirleyeceklerdir.

Uygulama Evresi

Proje Yöneticisi, Tasarım Yöneticisi, Şantiye Yöneticisi, Planlama Müdürü ve Satınalma Müdürü onaylanan alternatifleri tasarım, satınalma ve inşaat süreçlerine dahil edeceklerdir.

Takip Evresi

Proje Yöneticisi, Şantiye Yöneticisi, Planlama Müdürü ve Satınalma Müdürü, alternatiflerin, maliyet tasarrufu ve performans açısından planlandığı biçimde işleyip işlemediklerini izleyeceklerdir. EDA Koordinatörü bu kişilerin görüşlerini kayıt altına alarak bu kayıtları, gelecekte yapılacak erken değer analizi çalışmalarında yararlanabilmek amacıyla bir EDA dosyasında saklayacaktır.

bottom
Web Site Tasarm & Uygulama Mavi-Mart